Turkuaz kart sistemi ülke değiştirmek isteyen nitelikli insanlar için istihdam alanı yaratmak amacıyla başlatılmıştır. Bu sistem sayesinde, meslek sahibi kişiler, profesyonel sporcular ve sanatçılar sorunsuz şekilde Türkiye’de ikamet edip çalışabilmektedir.

Turkuaz Kart Nedir?What is the Turquoise Card of Turkey?

Amerika’daki Yeşil Kart sistemi ile benzer şekilde işleyen turkuaz kart sistemi, kart sahiplerine Türkiye’de ikamet etme ve çalışma hakkı vermektedir. Ayrıca, kart sahiplerinin aileleri de ikamet izninden yararlanabilmektedir.

Turkuaz kart sistemi çifte vatandaşlık hakkı bulunmayan ülke vatandaşları için de doğru sistemdir. Eğer ülkeniz çifte vatandaşlığa izin vermiyorsa, bu sistem sayesinde kendi vatandaşlığınızı kaybetmeden Türk vatandaşlığının birçok imkanından yararlanabilirsiniz.

Turkuaz kart sahipleri genel olarak Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptir. Süresiz çalışma hakkının yanı sıra eğitim, sağlık ve barınma gibi haklardan da yararlanabilirler. Ancak, bu sistem zorunlu askerlik görevi, seçme ve seçilme, devlet memuru olma gibi hakları kapsamaz.

Turkuaz kartın yabancı yatırımcılar için ayrıcalıkları da bulunmaktadır. Ülke içinde süresiz çalışma hakkı ve Türk vatandaşı gibi ticaret yapabilme özgürlüğü bunlardan sadece bir kaçıdır. Gayrimenkul yatırımcıları için de mülk alımlarında hiçbir sorun çıkmamaktadır.

Tukuaz kart sistemi üç yıllık bir geçiş sürecidir. Bu süreç boyunca her yıl, bir uzman tarafından adınıza bir rapor oluşturulur. Bu rapor doğrultusunda eksiklerin tamamlanması için üç ay süre verilir. Eksiklikler tamamlanmaz ise turkuaz kart iptali gerçekleşebilir.

Süreç tamamlandığında ülke ve halk güvenliğine karşı tehdit oluşturmadığınız kanısına varılırsa, sınırsız süreli turkuaz kart sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda, vatandaşlık başvuru hakkınız da doğmaktadır.

What is the Turquoise Card of Turkey?Kimler Turkuaz Kart Başvurusunda Bulunabilir?

Daha önce belirttiğimiz gibi turkuaz kart, nitelikli insanları Türkiye’ye çekebilmek için oluşturulmuş bir sistemdir. Bu kişiler;

 • Eğitim düzeyi ve mesleki bilgisi bakımından yüksek nitelikli iş gücü sayılabilecek,
 • Yatırım veya ihracaat düzeyinin büyüklüğü bakımından yüksek nitelikli yatırımcı sayılabilecek,
 • Bilimsel veya teknolojik gelişmeye katkı sağlamış, veya Türkiye adına çalışmalar yapan bilim insanı ya da araştırmacı sayılabilecek,
 • Kültürel, sanatsal, ya da sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarı yakalayan,
 • Türkiye veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına katkıda bulunan kişilerdir.

Başvuru Süreci Nasıl İşlemektedir?

Bireyler başvurularını, yurtdışında ise Türk dış temsilciliğinden, Türkiye’de ise doğrudan çevrimiçi olarak yapabilmektedir. Yurtdışından başvuru yapan bireylerin bilgi ve belgeleri dış temsilcilik aracılığı ile bakanlığa iletilir.

Türkiye’de bulunan bireyler ise doğrudan yabancı kimlik numaraları ile başvurabilir. Turkuaz kart başvurusu, aracı kurum veya kuruluşlar tarafından da yapılabilir. Son olarak, bireylere ve yakınlarına ait Genel Müdürlük’ün belirlediği bilgi ve belgerin sisteme girilmesi ile başvuru süreci tamamlanır.

Turkuaz kart sahibi yakınları için oturma izni başvurusu, turkuaz kart başvurusu ile aynı anda olmalıdır. Ancak, yurtdışından yapılan başvurularda kart sahibi yakınının gerekli bilgileri bulunmaz ise bu kişilerin oturma izni başvurusu, vize ve vize muafiyet sürelerini aşmamak şartı ile en geç doksan gün içinde bakanlığa yapılabilir.

Gerekli BelgelerWhat is the Turquoise Card of Turkey?

 • Başvuru dilekçesi
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belge
 • İlgili kamu ve kamu kuruluşlarından alınan uygunluk belgesi (varsa)
 • Nitelikli kişi olduğunuzu kanıtlayan belge/belgeler

İş gücü olarak değerlendirilen yabancılar için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş (CV), atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzerleri,

Yatırımcı olarak değerlendirilen yabancılar için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzleri,

Kültürel, sanatsal, veya sportif faaliyeler bakımından başarılı olmuş yabancılar için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzerleri,

Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına katkı sağlayan yabancılar için Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren belgeler ile benzerleri gereklidir.

Başvurular Nasıl Değerlendirilmektedir?

Başvuru değerlendirmesinde Genel Müdürlük’ün belirlediği kıstaslar kapsamında puanlama sistemi kullanılmaktadır. Yeterli puanı alan başvurular olumlu kabul edilmektedir. Değerlendirme sırasında yukarıda belirttiğimiz belgeler veya ilgili kamu kurum ve kuruşlarından alınan uygunluk belgesinin bildirilmesi durumunda puanlama sistemine dahil edilir.

Uygunluk Belgesi Nedir?

Yabancıların nitelikleri bakımından turkuaz karta uygun olduğunu gösteren belgedir. Bu belge, Genel Müdürlük tarafından belirlenen kurum veya kuruluşlar tarafından verilebilir.Uygunluk belgesi herkes için ayrı ayrı olmak üzere kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.

Puanlama Sistemi Nasıl İşler?

Puanlama sistemi başvuru sebebine göre değişiklik göstermektedir:

Nitelikli işgücü olarak başvuranlar için;What is the Turquoise Card of Turkey?

 • Öğrenim durumu
 • Eğitim aldığı kurumun itibarı
 • Gelir düzeyi
 • Mesleki deneyim ve uzmanlık
 • Yabancı dil

Nitelikli yatırımcı olarak başvuran için;What is the Turquoise Card of Turkey?

 • Belgelenmiş ya da taahhüt edilen yatırım
 • İhracat ve istihdam düzeyi
 • Türkiye’de sahip olduğu taşınır veya taşınmazlar
 • Yatırım yapılan bölge
 • Yatırım yapılan işin niteliği

Bilim insanı ya da araştırmacı olarak başvuranlar için;What is the Turquoise Card of Turkey?

 • İş deneyimi
 • Unvan
 • Ulusal ya da uluslararası tescillenmiş patent, ticari marka ya da lisans
 • Ülke ekonomisi açısından stratejik çalışma alanı
 • Yenilikçi ve geliştirici özellikler

Sporcu olarak başvuranlar için;What is the Turquoise Card of Turkey?

 • Kulüp lisansı
 • Bireysel ya da kulüp başarıları
 • Milli sporcu olma
 • Ulusal sporcu sertifikası

Fikir sahibi ya da sanatçı olarak başvuranlar için;

 • Eserlerin bilinirliği
 • Ulusal ya da uluslararası ödüller

Türkiye veya Türk kültürününün tanınırlığına katkı sağlamış birey olarak başvuranlar için;

 • Sürdürülebilirlik
 • Etki alanı
 • Eserler, puanlama sistemine etki eden etmenlerdir.

Turkuaz Kart Başvurusu Neden Reddedilir?

İlgili kurumlarca yapılan incemeler sonucunda başvurunuz reddedilebilir.

 • Değerlendirme koşullarını sağlamayan
 • Uluslararası işgücü politikasına uymayan
 • Sahte veya yanlış bilgilendirme yapılan
 • Gerekçesi yeterli görülmeyen
 • Türk vatandaşları için ayrılan meslekler için yapılan
 • Ulusal güvenliği bozan ya da daha önce Türkiye’den sınır dışı edilmiş kişilere ilişkin
 • Halk güvenliğini tehdit eden kişilere ilişkin
 • Türkiye’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkileri bulunmadığı ülke vatandaşlarına ilişkin ( Dışişleri Bakanlığı aksini söylemediği sürece)
 • Kanuni süre içinde yapılmayan ya da eksik yapılan başvurular reddedilmektedir.

Turkuaz Kart Sahipleri Hangi Haklara Sahiptir?

 • Zorunlu askerlik görevinden muaftırlar.
 • Seçme ve seçilme veya memurluk haklarından yararlanamazlar
 • İkamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticaret, miras gibi konularda Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptirler. Ancak, kanunen bazı haklarda Türk vatandaşı olma zorunluluğu ibaresi varsa, bu haklardan yararlanamazlar.

Turkuaz Kart İptal Edilebilir Mi?

Turkuaz kartın bazı şartlar altında iptali söz konusu olabilmektedir. Bu durumlar aşağıdaki gibidir;

 • Turkuaz kartın geçerlilik tarihinden itibaren kart sahibinin altı ay içerisinde Türkiye’ye gelmemesi veya zaruri sebepler dışında aralıksız iki yıldan uzun süre yurtdışında bulunması
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik süresinin dolması
 • Kanunlara aykırı ya da kayıtdışı çalıştığının tespiti
 • Başvurunun sahte veya yanıltıcı bilgiler ile yapıldığının tespiti
 • Geçiş süresi içerisinde gerekli bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi ya da izleme raporuna göre turkuaz kart uygunluğunun kaybedilmesi
 • Kişinin Türkiye’ye girmesinin yasak olduğunun İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmesi
 • Kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı açısından kişinin Türkiye’de çalışmasının sakıncalı olduğunun bildirilmesi.